Investeringsaftrek vergeten te claimen, wat nu?

08 sep Investeringsaftrek vergeten te claimen, wat nu?

In de praktijk gebeurt het weleens dat iemand ontdekt dat hij vergeten is om de (kleinschaligheids) investeringsaftrek te claimen. Wordt dit pas ontdekt nadat de definitieve aanslag over het betreffende belastingjaar onherroepelijk vaststaat? In dat geval heeft diegene gewoon pech. Een recent besluit van de staatssecretaris van Financiën heeft het nu echter mogelijk gemaakt dat de (kleinschaligheids) investeringsaftrek dan nog op verzoek ambtshalve kan worden verleend.

Als bijvoorbeeld een B.V. investeert in kwalificerende bedrijfsmiddelen, dan kan zij hiervoor (kleinschaligheids) investeringsaftrek claimen. De (kleinschaligheids) investeringsaftrek behelst een aftrek van de winst ter grootte van een percentage van het investeringsbedrag. Er is een drempel voor het totale investeringsbedrag van € 2.300 (2014, 2013, 2012) en per bedrijfsmiddel is deze € 450. Het percentage neemt af naarmate het investeringsbedrag hoger is. Het maximum wordt bereikt bij een totaal aan investeringen boven de € 306.931 (2014, 2013, 2012). Boven dit bedrag bestaat er geen recht meer op (kleinschaligheids)investeringsaftrek. Het is niet toegestaan om investeringen buiten beschouwing te laten om toch voor (kleinschaligheids) investeringsaftrek in aanmerking te komen. Alle kwalificerende investeringen tellen mee. U kunt er dus niet voor kiezen om investeringen buiten beschouwing te laten.

 

Voor 2014, 2013 en 2012 ziet de (kleinschaligheids) investeringsaftrek er als volgt uit:

Investering Investeringsaftrek
Tot € 55.248 28%
€ 55.248 – € 102.311 € 15.470 (vast bedrag)
€ 102.311 – € 306.931 € 15.470 minus 7,56% van het bedrag dat de € 102.311 te boven gaat 

 

Om van de (kleinschaligheids) investeringsaftrek te kunnen genieten, moet hierom bij de aangifte verzocht worden. Het verzoek kan ook nog worden ingediend:

  • voordat de aanslag vennootschapsbelasting onherroepelijk vaststaat;
  • binnen zes weken na dagtekening van de aanslag; of
  • in voorkomende gevallen binnen zes weken na de uitspraak op bezwaar of beroep.

 

Niet tijdig verzocht was jammer

Niet tijdig verzoeken om toepassing van de (kleinschaligheids) investeringsaftrek was ‘helaas maar jammer’. Nu zult u denken ‘Ja, maar het is toch ook mogelijk om de inspecteur om ambtshalve toepassing te verzoeken?’. Als een aanslag onherroepelijk vaststaat, kan nadien verzocht worden of de inspecteur de regels ambtshalve wil toepassen. Echter, de faciliteiten waarom bij de aangifte moet worden verzocht – zoals het onderwerp van dit artikel, de (kleinschaligheids) investeringsaftrek – zijn (ik moet nu zeggen ‘waren’) daarvan uitgesloten. In de wet staat dat er voor de investeringsaftrek moet worden gekozen bij de aangifte. Kiezen bij de aangifte kan uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat. Wie daarna kiest, komt niet in aanmerking voor ambtshalve vermindering (voor de liefhebber: artikel 9.6 van de Wet IB 2001 jo. artikel 45aa van de Uitvoeringsregeling IB 2001).

 

Het besluit

De staatsecretaris heeft inmiddels al voor een aantal faciliteiten aangegeven dat die – ondanks het ontbreken van een tijdig verzoek – toch nog ambtshalve kunnen worden verleend. In een besluit uit 2009 was deze versoepeling al gegeven voor de Milieu- en voor de energie-investeringsaftrek. In het besluit van 17 maart 2014, nr BLKB 2014/106M is hier de (kleinschaligheids) investeringsaftrek aan toegevoegd. Is bijvoorbeeld vergeten om (kleinschaligheids) investeringsaftrek te claimen voor een daarvoor in aanmerking komende (zuinige) auto, waren de vorenstaande termijnen ook al verstreken en staat de aanslag over het betreffende jaar onherroepelijk vast? Dan kan op basis van voornoemd besluit toch nog een verzoek worden ingediend om ambtshalve toepassing van de (kleinschaligheids) investeringsaftrek.

 

Termijn verzoek ambtshalve toepassing

Zo’n verzoek om ambtshalve toepassing kan niet onbeperkt worden gedaan. De termijn waarbinnen het verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag moet worden ingediend (omdat verzocht wordt om alsnog de (kleinschaligheids) investeringsaftrek toe te passen) is vijf jaar ná het einde van het jaar waarin de (kleinschaligheids) investeringsaftrek in aanmerking had moeten worden genomen. Het verzoek kan derhalve worden gedaan voor de jaren 2009 en later. Dit geldt overigens ook voor de Milieu- en voor de energie-investeringsaftrek die vergeten is; hiervoor bestond de tegemoetkoming al.